Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Het werk van de MR

De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders, personeelsleden, en op de middelbare school ook leerlingen, meepraten, meedenken en adviseren over schoolbeleid.

Hoe ziet de medezeggenschap eruit?

Wet medezeggenschap op scholen

Ouders praten via de medezeggenschapsraad mee over het schoolbeleid. Dit is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen. Naast ouders, praten ook leraren en soms leerlingen mee in de medezeggenschapsraad.

Lees meer »
InspraakMedezeggenschap

Algemene taken medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) heeft volgens de wet een aantal taken. De MR bevordert openheid en werkt transparant. De MR gaat discriminatie tegen. De MR overlegt met en informeert alle betrokkenen op school over zijn werkzaamheden.

Lees meer »
Openbare vergaderingOpenheid

Rol van de medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid.

Lees meer »

Samenstelling van de medezeggenschap

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten ouders, personeel en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen. Om te bepalen wie er in de MR zit, houdt de school een verkiezing. De MR vergadert regelmatig. Meestal is de schooldirecteur daarbij, maar dat hoeft niet.

Lees meer »
GeledingenOudergeledingVerkiezingen

Soorten medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Die bestaat uit een aantal ouders, personeelsleden en op de middelbare school ook leerlingen. De MR denkt mee, praat mee en adviseert over schoolbeleid.

Lees meer »
MedezeggenschapMedezeggenschapsraadMR

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Wanneer er meerdere scholen zijn aangesloten bij een schoolbestuur dan is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Leden van de GMR praten mee over het bovenschools beleid, waaronder de verdeling van de financiële middelen over de scholen.

Lees meer »
MedezeggenschapGemeenschappelijke medezeggenschapsraadGMR

Deelraad

Een deelraad regelt de inspraak op een nevenvestiging zonder eigen BRIN-nummer. Leden praten mee over het beleid dat specifiek over die vestiging gaat.

Lees meer »
NevenvestigingDeelraadBRIN-nummer

Ondersteuningsplanraad

Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad. Hierin praten ouders, personeel en soms ook leerlingen mee over de ondersteuning die scholen bieden aan leerlingen met een extra zorgvraag.

Lees meer »
OndersteuningsplanraadOndersteuningsplanOudergeleding

Themaraad

De leden van een themaraad praten mee over het beleid rondom een specifiek onderwerp. Zo is er meer tijd voor verdieping. Een themaraad is niet verplicht.

Lees meer »
Themaraad

Rechten van de MR

Initiatiefrecht

De medezeggenschapsraad mag ook zelf voorstellen doen: het initiatiefrecht. De schoolleiding reageert binnen drie maanden op het voorstel.

Lees meer »
OudergeledinginitiatiefrechtWet medezeggenschap op scholen

Instemmingsrecht

Voor het invoeren of wijzigen van schoolbeleid is soms instemming nodig van de medezeggenschapsraad (MR). Zonder instemming wordt het beleid niet ingevoerd. Er is vaak instemming nodig voor het wijzigen van de inhoud van het onderwijs. Het instemmingsrecht geldt soms alleen voor ouders of personeel en soms voor de gehele MR.

Lees meer »
InstemmingsrechtWet medezeggenschap op scholenMRGMR

Informatierecht

De medezeggenschapsraad (MR) heeft recht op informatie. Het gaat om alle algemene en specifieke informatie die nodig is voor het uitvoeren van de medezeggenschapstaken. De informatie moet begrijpelijk zijn voor de leden van de MR.

Lees meer »
InformatierechtMedezeggenschapsreglementMRGMR

Adviesrecht

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad (MR) de schoolleiding. Dit is vooral het geval bij onderwerpen die gaan over de organisatie van de school. Meestal brengt de MR een positief of negatief advies uit.

Lees meer »
AdviesrechtWet medezeggenschap op scholenMRGMR