Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

MedezeggenschapGemeenschappelijke medezeggenschapsraadGMR

Wanneer er meerdere scholen zijn aangesloten bij een schoolbestuur dan is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Leden van de GMR praten mee over het bovenschools beleid, waaronder de verdeling van de financiële middelen over de scholen.

Meepraten over alle scholen

Als een schoolbestuur meer dan één school heeft, dan is er verplicht een GMR. Het minimumaantal voor de GMR is vier. Er is geen maximum. Het eigen medezeggenschapsregelement wordt vaak gebruikt om de omvang, verkiezingen en samenstelling van de GMR af te spreken.

Taken van GMR

Net als de MR moet de GMR op tijd worden geinformeerd over nieuw beleid en altijd worden betrokken. Het schoolbestuur is de gesprekspartner van de GMR. De rechten van de MR en de GMR zijn hetzelfde. 

MR of GMR?

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) beschrijft niet duidelijk welke bevoegdheden specifiek aan de MR of de GMR toekomen. Dit verschilt per situatie. De reikwijdte van nieuwe beleidsvoornemens bepaalt waar het medezeggenschapsrecht ligt. De GMR is bevoegd als een:

  • Beslissing meerderheid van scholen raakt
  • Beleid op hoofdlijnen wordt gemaakt
  • Verdeling van financiele middelen

Het gaat in de GMR vaak over onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor tenminste de meerderheid van de aangesloten scholen binnen het bevoegd gezag. Bij beleid op hoofdlijnen wordt ook de GMR betrokken en niet de MR. De GMR kan beter overzicht houden over het gemeenschappelijk belang, bijvoorbeeld bij strategische plannen of de toekomstvisie van het schoolbestuur. De MR verliest hierbij niet het recht om op de eigen school te beslissen over die plannen.

Verdeling van financiele middelen

De GMR heeft daarnaast een aantal aanvullende rechten ten aanzien van financieel beleid voor alle scholen, de verdeling van de middelen voor de bovenschoolse voorzieningen en afzonderlijke scholen en bij aanstelling of ontslag van het personeel belast met managementtaken voor meer dan één school. Dit garandeert dat ouders en personeel bij de verdeling van de financiele middelen betrokken zijn. Deze aanvullende rechten zijn altijd voor de GMR.

Samenstelling

In de GMR zijn alle betrokken MR'en vertegenwoordigd. Dit betekent niet dat de leden van de MR in de GMR zitten. Het is ook niet verplicht iedere school iemand afvaardigt voor de GMR. Voor de MR moet wel duidelijk zijn wie hun aanspreekpunt is in de GMR. Meer informatie over de samenstelling van de (G)MR is hier te vinden.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?