Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Inspraak bij klachtenregeling van de school

KlachtenregelingKlachtencommissie

In de klachtenregeling van een school staat beschreven hoe ouders, scholieren en onderwijspersoneel een klacht kunnen indienen. De medezeggenschapsraad (MR) stemt in met een nieuwe klachtenregeling én iedere wijziging. Een klachtenregeling is verplicht. De MR praat dan ook altijd mee over dit onderwerp.

De klachtenregeling

Iedere school heeft verplicht een klachtenregeling. In de klachtenregeling staat volgens de wet beschreven:

 • welke commissie klachten behandelt
 • hoe deze commissie te werk gaat
 • de termijn waarbinnen een klacht kan worden ingediend
 • hoelang het duurt voordat de commissie vertelt wat het advies is

Een klachtencommissie behandeld klachten over gedrag, omgang en beslissingen van personeelsleden en het bestuur. De eigen klachtenregeling geeft ruimte om eigen afspraken te maken per school. Dit is toegestaan, mits dit is vastgelegd in de klachtenregeling. 

Welke keuzes zijn er te maken?

De wet schrijft voor ‘dat’ de klachtenregeling een aantal punten vermeldt. Er is vrijheid als het gaat om het ‘wat’. Ouders & Onderwijs vindt het van belang dat ouders bij de vaststelling van de klachtenregeling vragen kunnen stellen waarom een keuze in de klachtenregeling is gemaakt. Vaak wordt een concept-klachtregeling gebruikt. Dat is prima. Bedenk wel dat de MR daar vragen over mag en misschien wel moet stellen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • waarom een eigen klachtencommissie of waarom aangesloten bij een landelijke klachtencommissie (of beide)?
 • waarom wordt de termijn waarop een klacht kan worden ingediend wel of niet verlengd?
 • wat wordt er bedoeld met ‘personeelsleden’ in de klachtenregeling?
 • over welke beslissingen van leerkrachten kan juist wel of niet een klacht ingediend worden?

Rol van de medezeggenschap

Een voorgenomen klachtenregeling wordt altijd ter instemming voorgelegd aan de volledige MR. Daarnaast heeft de MR een rol bij de vaststelling van de schoolgids waarbij informatieverschaffing over rechten en plichten een belangrijk onderdeel is. Het recht om een klacht in te dienen brengt ook met zich mee dat ouders daar op een passende wijze over worden geïnformeerd. Bij de vaststelling van de klachtenregeling kan hier alvast rekening mee worden gehouden. Bijvoorbeeld door in de schoolgids op te nemen wat er is veranderd ten opzichte van het school ervoor. Duidelijke informatie over het indienen van een klacht in de schoolgids is voor iedere ouders belangrijk.

Gebruik gratis informatie van ouders

De MR ontvangt de adviezen van de klachtencommissie, mits de klacht (gedeeltelijk) gegrond is verklaard. Eigenlijk is de MR verplicht om deze klachten te bespreken en te kijken of de klachtenregeling kan worden verbeterd. Bijvoorbeeld door vragen te stellen als:

 • hoe wordt de huidige regeling ervaren?
 • is helder of de huidige regeling volgens ouders voldoet?

Het schoolbestuur of de schoolleiding, afhankelijk wie de gesprekspartner is van de MR, heeft instemming nodig van de MR voor het vaststellen van de schoolgids. Wees dan ook niet bang om vragen te stellen voordat er wordt gestemd!

Meer informatie

 • Deel deze informatie
 • Goed artikel?