Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Fusie en sluiting

SluitingFusieCFTOFusie-effectrapportage

Ouders in de medezeggenschapsraad hebben adviesrecht bij het sluiten van een school en instemmingsrecht bij een fusie. Afspraken over een fusie worden opgenomen in een fusie-effectrapportage. Het is belangrijk om alle ouders hierbij te betrekken.

Fusie of sluiting

Een school kan te maken krijgen met een fusie of sluiting. Een fusie kan leiden tot een grotere scholengemeenschap die minder kwetsbaar is. Soms moet een school van de overheid sluiten vanwege onvoldoende leerlingen, maar een school kan ook vroegtijdig sluiten.

Bij een sluiting houdt één school op te bestaan. Bij fusie gaat in ieder geval één school op in een andere school. Dit heeft gevolgen voor het onderwijs en de buurt. Als ouders met schoolbesturen, de medezeggenschapsraad (MR), leerkrachten, schoolleiders en gemeenten bespreken wat de mogelijkheden en keuzes zijn, kan dat leiden tot breed gedragen oplossingen. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld:

 • nabijheid van andere scholen
 • noodzaak om te fuseren of sluiten
 • samenwerking met andere scholen
 • wensen van ouders en personeel

Betrekken van ouders

Als het gaat om de toekomst van een school, is het belangrijk dat ouders worden betrokken bij de keuzes die gemaakt worden. Alle ouders van de school moeten geraadpleegd worden bij een besluit over:

 • overdracht of fusie van een school (of het beleid daarvan); 
 • het wijzigen van de grondslag van de school (of van een deel van de school). 
 • het sluiten van een school;

Dit is nu geregeld in artikel 15, derde lid van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). 

Taak van de medezeggenschapsraad

Het is belangrijk dat ouders in de MR bewust zijn van hun rol bij fusie en sluiting van een school. Zij worden namelijk altijd betrokken bij deze plannen. De oudergeleding van de MR heeft adviesrecht op plannen om de school te sluiten. De medezeggenschapsraad moet zelfs instemmen met een voorgenomen samenwerking of fusie met een andere school. En voordat een besluit genomen kan worden, moet een ouderraadpleging plaats vinden. Ook daar heeft de MR iets over te zeggen. 

Fusietoets en fusie-effectrapportage

De MR heeft instemmingsrecht bij plannen voor een fusie tussen scholen. De gemeenschappelijke medezeggenschapschapsraad (GMR) neemt die rol over als schoolbesturen willen fuseren. De (G)MR ontvangt altijd een fusie-effectrapportage van het schoolbestuur. Dit is als het ware het 'huiswerk' van het schoolbestuur om te laten zien aan de (G)MR dat overal aan is gedacht, bijvoorbeeld:

 • Reden voor de fusie
 • Alternatieven voor fusie
 • Tijdspad
 • Doelen van de fusie
 • Effecten op de keuzevrijheid van ouders, spreiding en diversiteit

Actieve ouders in de (G)MR kunnen informatie inwinnen over de fusie-effectrapportage bij de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO).

Meer informatie

 • Deel deze informatie
 • Goed artikel?