Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Schoolplan en onderwijskwaliteit

In het schoolplan legt de school vast hoe zij invulling geeft aan de onderwijskwaliteit. Daarbij gaat het om inhoud én organisatie van het onderwijs. De oudergeleding heeft instemmingsrecht over het wijzigen en vaststellen van het schoolplan.

Instemmingsrecht

De kwaliteit van het onderwijs is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Die legt in het schoolplan vast hoe invulling wordt gegeven aan het kwaliteitsbeleid. De overheid vindt het belangrijk dat ouders en medewerkers van de school mee kunnen praten over het onderwijs. Samen praten over wat je belangrijk vindt is essentieel voor goed onderwijs. Daarom hebben ouders in de MR instemmingsrecht over het schoolplan. De wet geeft aan wat er in ieder geval in het schoolplan moet staan en dat het schoolplan ten minste ééns per vier jaar moet worden vastgesteld. Soms is het nodig om tussentijds aanpassingen te doen. Ook dan heeft de oudergeleding instemmingsrecht.

Meedenken over kwaliteit

In het schoolplan staat in ieder geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Concreter kunt u daarbij denken aan hoe het onderwijs eruit ziet en hoe er lesgegeven wordt. Welke leerstof komt in welk jaar aan bod? Welke lesmethode gebruikt de school en waarom? Daarnaast staat in het plan ook hoe de school in de gaten houdt of de kwaliteit goed is en hoe ze deze in de toekomst wil verbeteren. Is er ondersteuning voor de leerkracht? Hoe groot mag een klas maximaal zijn? Hoe worden de groepen samengesteld? En wat betekent dat voor het gegeven onderwijs? Wordt de kwaliteit van de school regelmatig ‘gemeten’? Wat gebeurt er met die informatie?

Keuzes maken

Iedere school maakt keuzes in zijn beleid. Elke keuze heeft bovendien financiële gevolgen. Daarom is het belangrijk om goed af te wegen wat prioriteit heeft. Naast de verplichte onderdelen, is de school ook vrij om het plan verder aan te vullen. De oudergeleding praat daar altijd over mee. De gemaakte keuzes worden vastgelegd in het schoolplan. Deze geeft ouders, leerlingen en personeel dus inzicht in de kwaliteit van het onderwijs op school en de daarbij gemaakte keuzes.

Schoolplan en schoolgids

De keuzes die de school maakt staan niet alleen in het meerjarig schoolplan. Ieder jaar maakt de school opnieuw keuzes binnen de gestelde kaders van het schoolplan. Deze jaarlijkse keuzes staan in de schoolgids. Het schoolplan en de schoolgids zijn dus van wederzijdse invloed op elkaar. Lees ook waar u als oudergeleding op kunt letten bij het vaststellen van de schoolgids.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?