Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Samenstelling formatie en formatieplan

FormatieplanBegrotingInstemming

Ieder schooljaar bekijken scholen opnieuw hoe ze het personeel verdelen over de klassen. Daarbij maken ze verschillende keuzes die voor ouders van belang zijn. De belangrijkste beslissingen gaan over de grootte van de klassen en de inzet van ondersteuning binnen en buiten de klas. Alle afspraken over het personeel staan in het formatieplan.

Formatieplan

Het schoolbestuur maakt ieder jaar een plan voor de inzet van het personeel: het formatieplan. In dat plan staat hoeveel en welk personeel nodig is op de school. Denk bijvoorbeeld aan:

 • verdeling van de functies van het personeel
 • salarisschalen
 • verwachte ontwikkelingen voor uitstroom
 • extra budget voor ondersteunend personeel
 • tijdelijke functies en structurele functies

Het formatieplan wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Bij de vaststelling van het formatieplan wordt dan ook vooral gekeken welke veranderingen er zijn ten opzichte van het vorige formatieplan.

Eerst op bestuursniveau

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de inzet van personeel en de formatie op alle aangesloten scholen. Medewerkers zijn immers in dienst van het schoolbestuur. Daarom kijkt het bestuur eerst samen met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) naar het formatieplan op bestuursniveau. Daarna mag elke school de toegewezen uren voor het personeel met de medezeggenschapsraad verder uitwerken.

Onderwijskwaliteit

Om de formatie te kunnen bepalen moet u eerst weten hoe het onderwijs op de school is ingericht. Dat staat in het schoolplan. Kiest de school bijvoorbeeld voor grotere klassen met ondersteuningsuren door onderwijsassistenten of juist voor kleinere klassen en dus meer leerkrachten? En staat de intern begeleider of zorgcoördinator ook voor de klas? Deze keuzes bepalen welk personeel nodig is op school en hangen nauw samen met de begroting.

Klassenindeling 

Het formatieplan is ook van belang voor de groepsindeling. Door het plan wordt namelijk duidelijk hoeveel leerkrachten inzetbaar zijn. Die leerkrachten worden verdeeld over de klassen. De school doet een voorstel voor die verdeling. Het gaat daarbij om de verdeling van uren, niet over welke leerkracht er precies voor de klas staat. Uiteraard kan de MR wel vragen om met een aantal wensen rekening te houden. Bijvoorbeeld vanwege ervaring met onderbouw of bovenbouw, combinatiegroep of ondersteuning voor een groep. Het is vaak een ingewikkelde puzzel om alles rond te krijgen. Soms zijn daarvoor wijzigingen in de klassenindeling of groepsgrootte nodig. Er kan bijvoorbeeld worden voorgesteld om een combinatieklas te maken. Die keuzes hebben dan vervolgens weer invloed op het schoolplan.

  Vooral rol voor personeel

  Ouders in de MR hebben geen formele rol bij het vaststellen van het formatieplan. Ze mogen natuurlijk wel vragen stellen over de samenstelling van de formatie. Bijvoorbeeld:

  • Waarom wordt de omvang van de schoolleiding verkleind?
  • Wat is de omvang van de functies?
  • Hoeveel ondersteunend onderwijspersoneel is er beschikbaar?
  • Waarom is de inzet van directie, leerkrachten en ondersteunend personeel gewijzigd?

  De samenstelling van de formatie wordt wel ter instemming voorgelegd aan de personeelsgeleding.

  Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?