Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Organisatie van de MR

Vergadering en jaarplanning

Vergadering en actielijst

Zijn de vergaderingen van de medezeggenschapsraad altijd openbaar? Mogen belangstellenden dan ook het woord voeren? En hoe leg je de afspraken vast?

Lees meer »
ModelreglementOpenbare vergadering

Jaarverslag MR

De medezeggenschapsraad (MR) is verplicht om schriftelijk verslag te doen van de werkzaamheden. Een jaarverslag geeft overzicht van de samenstelling en werkzaamheden en inzicht in gemaakte keuzes. Het jaarverslag is bedoeld voor iedereen die bij de school betrokken is.

Lees meer »
VerantwoordingAchterbanJaaroverzicht

Jaarplanning

In een jaarplanning staat welke onderwerpen op welk moment op de agenda staan. Veel onderwerpen komen elk jaar terug. Een jaarplanning geeft overzicht en houvast.

Lees meer »
JaarplanningMedezeggenschapMedezeggenschapsraad

Model jaarplanning MR

Een jaarplanning kan de medezeggenschapsraad helpen om in kaart te brengen welke onderwerpen wanneer aandacht vragen. Een minder drukke periode kan je gebruiken om onderwerpen voor de lange termijn te bespreken. Gebruik ons voorbeeld ter inspiratie!

Lees meer »
JaarplanMedezeggenschapVoorbeeld

Wat heb je nodig als MR

Medezeggenschapsstatuut

In het medezeggenschapsstatuut staan de regels en afspraken die voor alle scholen van een schoolbestuur gelden. De GMR moet instemmen met het medezeggenschapsstatuut.

Lees meer »
MedezeggenschapsstatuutFaciliteitenregeling

Medezeggenschapsreglement

In het verplichte medezeggenschapsreglement staan de afspraken over de werkwijze van de medezeggenschapsraad (MR). De MR moet instemmen met het reglement. Daarnaast is er soms een huishoudelijk reglement met aanvullende afspraken.

Lees meer »
MedezeggenschapsreglementGeheimhouding

Faciliteiten voor de medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) heeft middelen nodig voor het uitvoeren van hun taken en het organiseren van activiteiten. De kosten van deze faciliteiten worden vergoed door het schoolbestuur. Dit is opgenomen in een faciliteitenregeling. Spreek samen af welke activiteiten de MR verwacht te organiseren en welke kosten dit met zich meebrengt.

Lees meer »
FaciliteitenregelingScholingskostenVergaderruimteMR-cursus

Financiële stukken 

Om goed mee te kunnen praten over de begroting van de school ontvangt de medezeggenschapsraad financiële stukken van het schoolbestuur. De MR ontvangt deze elk jaar zonder daarom hoeven te vragen.

Lees meer »
financieel beleidjaarverslagbegrotingonderwijsgeld

Verkiezing en lidmaatschap MR

Lidmaatschap en zittingsduur

In het eigen reglement staat omschreven hoe lang iemand lid kan zijn van de MR. Iemand kan alleen lid zijn zolang er een band met de school is.

Lees meer »
medezeggenschapsraadlidmaatschapzittingsduur

Verkiezingen

Alle ouders van de school kiezen welke ouders lid worden van de medezeggenschapsraad (MR). Tijdens verkiezingen mogen alle ouders stemmen. De regels voor de verkiezingen staan in het medezeggenschapsreglement en worden door de MR daarin zelf bepaald. Meestal kunnen ouders zich na een zittingstermijn ook opnieuw verkiesbaar stellen.

Lees meer »
MedezeggenschapVerkiezingen