Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Niet eens met het schooladvies

BasisschooladviesGroep 8EindtoetsOudergesprek

In groep 8 van de basisschool geeft de school voor 1 maart een advies over het onderwijs dat na de basisschool het beste bij uw kind past. De school hoeft geen rekening te houden met de mening van de ouders. 

School beslist

Het is aan de school om het advies voor leerlingen in groep 8 op te stellen. Het is belangrijk dat de school goed kan uitleggen hoe zij tot het advies is gekomen. Wat is het beeld dat de school van uw kind heeft en hoe waren de scores op de toetsen? Bespreek ook of dat met uw beeld overeenkomt. Bijna alle scholen vertellen ouders in een oudergesprek wat het uiteindelijke advies is. Stelt u daar vooral alle vragen die u op dat moment heeft. Bent u het niet eens met het advies? Dan kunt u niet eisen dat de school het schooladvies aanpast. Ouders hoeven niet met het uiteindelijke advies in te stemmen.

Ga in gesprek met de leerkracht

Vaak is het eerste adviesgesprek met de leerkracht een kort gesprek. Voor de meeste ouders is dit voldoende. Heeft u later als u thuiskomt toch nog vragen? Of bent u het niet eens met het advies? Dan kunt u het beste eerst nogmaals met de leerkracht in gesprek gaan, eventueel samen met de intern begeleider. U maakt hiervoor zelf een aparte afspraak. Het is belangrijk om u goed voor te bereiden op zo'n gesprek. Een aantal tips:

  • Zet voorafgaand aan het gesprek uw vragen en overwegingen op papier.
  • Vraag vooraf of de leerkracht een verslag wil maken van het gesprek, of maak deze zelf.
  • Geef argumenten om uw mening te onderbouwen.
  • Geef de leerkracht de ruimte om het advies verder toe te lichten.
  • Stel vragen als iets u niet duidelijk is.
  • Geef aan welke en waarom u bepaalde verwachtingen had van het schooladvies.
  • Probeer samen tot een oplossing te komen. Soms kan bijvoorbeeld een dubbel advies uitkomst bieden.
  • Vraag of de school bereid is om het advies aan te passen bij een hogere score op de eindtoets in april.

Komt u er met de leerkracht niet uit? Dan kunt u ook nog met de intern begeleider in gesprek gaan, of daarna met de directeur en het schoolbestuur.

Ga in gesprek met de middelbare school

Een middelbare school mag een leerling op een ander schooltype plaatsen als ouders daarom vragen. U kunt dus ook met de middelbare school in gesprek gaan. In de praktijk volgen de meeste scholen het advies van de basisschool op, maar het komt ook voor dat zij akkoord gaan met een andere plaatsing. Een middelbare school beslist zelf of ze uw kind wel of niet op dat schooltype toelaten. U kunt ook kijken of er scholen in de omgeving zijn die een brugklas met meerdere schooltypes aanbieden, bijvoorbeeld vmbo-tl/havo. Hiermee wordt de uiteindelijke keuze voor een schooltype uitgesteld.

Resultaat eindtoets

Alle leerlingen in groep 8, ook die in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs, maken in april of mei een eindtoets. De eindtoets is bedoeld om kennis en vaardigheden aan het eind van de basisschool te testen. Als uw kind de eindtoets beter maakt dan het basisschooladvies dat voor 1 maart was afgegeven, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool kan er dan voor kiezen het schooladvies aan te passen. Dit gebeurt in overleg met u en uw kind. Een aangepast schooladvies geeft recht op toelating tot het bijbehorende schooltype.

Uitvoeren van een IQ test

Sommige ouders kiezen ervoor om een IQ test te laten uitvoeren door een extern bureau. Basisscholen hoeven het advies op basis van een IQ test niet te wijzigen. De middelbare school moet de plaatsing op het basisschooladvies baseren en hoeft dus ook niet op een ander schooltype te plaatsen op basis van een IQ test. Overlegt u dus vooral met de basisschool en de middelbare school of de uitkomst van de IQ test de school van gedachten kan doen veranderen.

Klacht indienen

Wanneer u er niet uitkomt is het altijd mogelijk om een klacht in te dienen volgens de klachtenregeling van de school. De school heeft binnen de regels een grote beoordelingsvrijheid. De klachtencommissie is daarom terughoudend in het doen van uitspraken over de inhoud van het schooladvies. Wel kan de commissie het proces beoordelen. Heeft de school een eerlijke afweging gemaakt? Zijn alle belangrijke dingen meegenomen bij de totstandkoming van het advies? En is het advies voldoende door de school onderbouwd? Op de website van Onderwijsgeschillen vindt u meer informatie en eerder gedane uitspraken over het schooladvies.

U kunt er daarnaast voor kiezen om juridische hulp in te schakelen via uw rechtsbijstandsverzekering of het Juridisch Loket. Ook deze doet echter vooral uitspraak over de zorgvuldigheid bij de totstandkoming van het advies; is het advies weloverwogen en in redelijkheid tot stand gekomen.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?