Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Pesten, veiligheid en gezondheid

Ieder kind heeft recht op een veilige leeromgeving. Op school kunnen er situaties ontstaan die onveilig zijn of door een kind als onveilig worden ervaren. Hierbij valt te denken aan sociale veiligheid, pesten, gezondheidsrisico’s, hygiëne en voeding op school.

Pesten

Pesten in en om school

Helaas is pestgedrag een veel voorkomend probleem op scholen. Pesten heeft verschillende vormen: uitsluiting, verbale of fysieke agressie of het pesten gebeurt online. Het pesten gebeurt meestal op en in de omgeving van de school, via sociale media en gaat soms ook daarbuiten verder. Scholen zijn verplicht om pesten tegen te gaan en te zorgen voor een veilige school.

Lees meer »
UitsluitenGeweldOnline pestenSociale mediaVeiligheid

Pesten aanpakken

Scholen moeten pesten tegengaan en zorgen voor een veilige school. Hoe ze dit doen, mogen scholen zelf bepalen. Als uw kind gepest wordt mag u van de school verwachten dat zij actie ondernemen. Ook zelf kunt u een aantal dingen doen om het pesten op school aan te pakken en ondersteuning voor uw kind te organiseren.

Lees meer »
Stop pestenVertrouwenspersoonKlachtOplossing

Je kind wordt gepest

Wordt uw kind gepest? Dan kunt u een aantal dingen doen om het pesten tegen te gaan en uw kind te ondersteunen. Hier leest u de belangrijkste regels rondom pesten en informeren we u welke stappen u kunt zetten.

Lees meer »

Zorgplicht sociale veiligheid

Scholen hebben een zorgplicht voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid van kinderen op school. Ze voeren een beleid gericht op de veiligheid van leerlingen en monitoren jaarlijks hoe veilig leerlingen zich voelen. Ook moet er een aanspreekpunt zijn waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden en er moet iemand het pestbeleid op school coördineren. 

Lees meer »
PestenWet Veiligheid op schoolVeiligheidsbelevingAnti-pestcoördinatorPestprotocol

Veiligheid

Schoolbeleid over veiligheid

De school is verantwoordelijk voor de veiligheid van leerlingen, ouders en personeel.​ Elke school werkt zijn veiligheidsbeleid uit in een schoolveiligheidsplan. Daarin staat hoe de school omgaat met onveilige situaties, meldingen, pesten en incidenten.

Lees meer »
SchoolveiligheidsplanVeiligheidsbeleidZorgplicht

Ongelukken en aansprakelijkheid

De school is verantwoordelijk voor de veiligheid. De school is echter alleen aansprakelijk als er sprake is van nalatigheid. Schade wordt meestal verhaald op degene die de schade heeft veroorzaakt. Hulpouders vallen tijdens hun werkzaamheden voor de school onder de aansprakelijkheidsverzekering van de school, met uitzondering van autoritten. Aansprakelijkheidsregels zijn ingewikkeld. Schakel altijd juridische hulp in.

Lees meer »
ArbowetSchadeGymlesVeiligheid

Bedrijfshulpverleners

Er moet minimaal één bedrijfshulpverlener (BHV'er) op school aanwezig zijn. Deze is verantwoordelijk voor de veiligheid in het geval van een incident of noodgeval. In het schoolveiligheidsplan staat hoe de school de bedrijfshulpverlening heeft geregeld. Er gelden daarbij een aantal richtlijnen.

Lees meer »
BHVVeiligheidSchoolveiligheidEHBO

Vertrouwensinspecteur Onderwijsinspectie

U kunt bij de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie terecht wanneer er sprake is van een ernstige situatie die te maken heeft met seksueel misbruik, geweld, discriminatie en radicalisering. Hij kan u helpen bij het doen van een klacht of aangifte. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Lees meer »
GeweldRadicaliseringZedenmisdrijfDiscriminatieAangifte

Verklaring omtrent het gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag geeft aan dat voor de medewerker geen belemmeringen zijn gevonden voor het uitvoeren van het werk. De meeste medewerkers op school hebben een VOG nodig om op school te kunnen werken.

Lees meer »
VOGBewijs goed gedragVeiligheidSchoolmedewerkers

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling helpt de school om te gaan met het vermoeden van geweld of mishandeling in de thuissituatie van een kind. De school doorloopt vijf stappen voordat zij een melding doet bij Veilig Thuis. In de schoolgids of op de website vindt u informatie over de meldcode. Naast de meldcode heeft de school ook een meldplicht bij seksueel misbruik door een schoolmedewerker.

Lees meer »
MeldplichtGeweldMishandeling

Gezondheid

Voedingsbeleid scholen

Scholen hanteren steeds vaker een voedingsbeleid dat gericht is op gezond eten. Dit is niet verplicht, maar wordt wel gestimuleerd vanuit de overheid. Scholen beslissen zelf of ze beleid over het eten en drinken van kinderen op school hebben. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over dit beleid.

Lees meer »
Gezonde schoolFruitWaterbeleidGezondheid

De schoolarts

Zodra uw kind naar school gaat neemt de schoolarts de zorg voor en het dossier van uw kind over van het consultatiebureau. Uw kind wordt regelmatig opgeroepen voor een bezoek aan de schoolarts. Deze kijkt naar de ontwikkeling en draagt zorg voor eventuele vaccinaties. Bevindingen komen in een digitaal dossier. Het bezoek aan de schoolarts is niet verplicht.

Lees meer »
GezondheidJeugdartsZorgdossier

Douchen na gym

Sommige scholen verplichten hun leerlingen om na de gymles te douchen. Dit is afhankelijk van het beleid van de school. De school mag echter niet verplichten om naakt te douchen, omdat er dan voorbij gegaan wordt aan de mogelijke schaamtegevoelens van leerlingen. 

Lees meer »
HygiëneNaaktDouchehok

Luizen

Op school komt hoofdluis regelmatig voor en verspreid het zich snel. Controleer uw kind regelmatig en behandel hoofdluis zo snel mogelijk. Uw kind mag niet zomaar geweigerd worden wanneer er hoofdluis is geconstateerd.

Lees meer »
HygiëneHoofdluisWeigering