Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Gescheiden ouders

Informatierechtechtscheiding

Gescheiden ouders hebben recht op dezelfde informatie over het kind. De school stelt zich daarbij neutraal op. Bij hoge uitzondering kan informatie geweigerd worden. De school moet de ouder wel vertellen waarom deze geen informatie krijgt.

Ouders informeren elkaar

Gescheiden ouders zijn volgens artikel 377 van het Burgerlijk Wetboek verplicht om elkaar te informeren over belangrijke zaken rondom hun kind. Soms is de relatie tussen de ouders niet goed. Als de school hiervan weet, is deze verplicht beide ouders actief van informatie te voorzien. Beide ouders worden betrokken bij belangrijke beslissingen en ontvangen dezelfde informatie van de school. Ook in het ouderschapsplan staan meestal afspraken opgenomen over onderwijs en het contact met de school. 

Ouders zonder gezag

Soms heeft maar één van de ouders gezag over het kind. De ouder zonder gezag heeft geen zeggenschap over het kind, maar wel recht op informatie. De school is verplicht informatie over het kind te geven als de ouder daar om vraagt. De ouder heeft geen recht op inzage in het dossier van zijn of haar kind, maar mag wel belangrijke informatie zien. Zoals de schoolprestaties.

Uitzonderingen

In uitzonderlijke gevallen mag de school weigeren om informatie te geven aan ouders. De school moet hiervoor zwaarwegende argumenten hebben. Bijvoorbeeld een rechterlijke beschikking waarin staat dat het recht op informatie is beperkt of wanneer de school dit in het belang van de leerling acht. De school moet de ouder vertellen waarom deze geen informatie krijgt. 

De rechten rondom het leerlingdossier (recht op inzage, kopie, correctie, aanvulling etc.) zijn in beginsel rechten van de leerling zelf. Voor kinderen onder de 16 jaar treden ouders op als wettelijk vertegenwoordiger. Dat betekent dat een leerling vanaf 16 jaar zelf mag beslissen over zijn leerlingdossier en dus ook zelf inzage hoort te vragen. De ouder kan alleen met toestemming van de leerling zelf over het gehele dossier beschikken. De school heeft overigens wel de plicht, op basis van de Wet Voortgezet Onderwijs, om ouders op de hoogte te stellen over de studievoortgang van hun kind zolang deze minderjarig is, dus tot hun kind 18 is.

Informatie onterecht geweigerd

Soms weigert een school om een ouder informatie over het kind te geven. Dan kunt u het beste de school schriftelijk vragen om de informatie over het kind te geven. Weigert de school nog steeds? Dan kunt u een klacht indienen via de klachtenprocedure van de school. Hier leest u meer over het indienen van een klacht.

Aparte oudergesprekken

Het kan gebeuren dat de ene ouder niet tegelijk met de andere ouder op gesprek wil. Gezaghebbende ouders hebben in dat geval recht op een apart gesprek met de school. Dit geldt bijvoorbeeld voor een gesprek over de zorg voor het kind, maar ook voor een ouderavond. De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs heeft hierover eerder uitspraak gedaan.

Twee handtekeningen nodig bij inschrijving?

Bij inschrijving van het kind op een nieuwe school is een handtekening nodig van een ouder. Een wisseling van school is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Daarom moeten ouders het samen eens worden over deze beslissing. Scholen zijn echter niet verplicht om van beide ouders instemming of een handtekening te vragen. Als de school weet dat één van de ouders bezwaar heeft tegen de inschrijving, mag het kind niet zomaar ingeschreven worden. Is dit toch gebeurd? Dan kunt u een klacht indienen. Heeft de school juist gehandeld, dan kunt u de schending van uw rechten door uw ex-partner aanvechten via de rechter. Als een conflict tussen ouders ertoe leidt dat een kind niet op een school wordt ingeschreven, beslist de rechter in de meeste gevallen dat het recht van de leerling op onderwijs groter is dan het recht van de ouders over de schoolkeuze. De leerling wordt dan toch ingeschreven op een school.

Stiefouder of nieuwe partner

Een nieuwe partner of stiefouder is volgens de wet geen ouder van het kind. Daarom ontvangt een stiefouder geen informatie direct van de school zonder toestemming van de gezaghebbende ouders. In de praktijk ontvangt de stiefouder informatie van zijn of haar partner, of van de school in het bijzijn van de ouder(s). De school heeft de mogelijkheid om een stiefouder (of andere derde) te weren als deze een gesprek lastiger maakt of verstoort.

Protocol gescheiden ouders

De school kiest geen partij en tussen ouders en stelt zich neutraal op. Dat betekent dat de school zich niet mag mengen in een conflict tussen ouders. Steeds meer scholen stellen daarom een protocol gescheiden ouders op. Hierin staat hoe de school omgaat met gescheiden ouders. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over zo'n protocol.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?