Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Informatie van de school

RapportLeerlingdossierGesprekOuderavondSchoolgidsWebsite

U wilt graag goed op de hoogte zijn wat er op de school van uw kind gebeurt. De school is verplicht om u als ouder de nodige informatie te geven. De vorm waarin de school dit doet is vrij. 

Scholen informeren ouders op veel verschillende manieren. In de schoolgids en op de website staat praktische informatie voor ouders over het schooljaar. De vorderingen van uw kind vindt u in het rapport. Tijdens het schooljaar sturen de meeste scholen (nieuws)brieven. Dingen die over uw kind specifiek gaan bespreekt u tijdens een gesprek, of daarover krijgt u een brief, mail of telefoontje van de school.

Schoolgids

In de schoolgids staat praktische informatie over de school en alles daaromheen. U vindt hier bijvoorbeeld informatie over de studiedagen en extra activiteiten die dat jaar gaan plaatsvinden. Ook staat omschreven wat de procedure rondom ziekmelding is en wat de schooltijden zijn. Er zijn landelijke regels over wat er minimaal in de schoolgids moet staan en de ouders in de medezeggenschapsraad hebben instemmingsrecht over de inhoud.

Website

Ook op de website van de school vindt u veel praktische informatie. Vaak staat hier bijvoorbeeld de uitgebreide klachtenregeling, informatie over de extra zorg die een school kan bieden en beleid van de school rondom overgaan en zittenblijven. Ook vindt u hier de digitale versie van de schoolgids en het meerjarig schoolplan. Sommige scholen hebben op de website een beschermde omgeving waar u op in kunt loggen. U kunt dan extra informatie over uw kind en het onderwijs inzien.

Het rapport

Elke school is verplicht om ouders te informeren over de vorderingen van de leerling. De manier waarop mag de school zelf bepalen. De meeste scholen geven rapporten mee naar huis. Deze kunt u op school bespreken. Naast de onderwijskundige vorderingen bespreekt de school ook de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind met u. Samen kunt u op deze manier de ontwikkeling van uw kind volgen. De school legt de informatie over de voortgang en ontwikkeling van uw kind vast in een leerlingdossier, dat u in kunt zien.

Gesprekken op school

De meeste scholen organiseren een aantal keer per jaar oudergesprekken. Daar heeft u de mogelijkheid om met de leerkracht of mentor van uw kind te praten over de ontwikkeling van uw kind. In sommige gevallen is het nodig om wat uitgebreider met elkaar te praten. Meestal wordt dan een aparte afspraak gemaakt. Zo'n gesprek kan dan gaan over extra begeleiding die uw kind nodig heeft, maar ook over een klacht die u heeft. Het initiatief van zo'n gesprek kan bij de school liggen, maar u kunt hier ook zelf om vragen. Sommige scholen hebben daarnaast een start- of kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar of gaan op huisbezoek.

Wij raden u aan om u altijd goed voor te bereiden op een gesprek, door alvast wat vragen of observaties op papier te zetten. Bekijk ook onze tips voor het oudergesprek.

(Nieuws)brieven en email

Veel scholen informeren ouders ook door regelmatig een nieuwsbrief te versturen, via mail of post. Hierin staan vaak leuke dingen over de school en de leerlingen, maar ook nuttige informatie. Het is dan ook belangrijk om deze altijd goed door te lezen. Soms krijgen kinderen een brief of bijvoorbeeld toestemmingsformulier mee naar huis van de school. Over formele zaken zoals een schorsing of verwijdering krijgt u van de school altijd een brief.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?