Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Schoolorganisatie

Scholen regelen zelf hun lestijden, groepsindeling en activiteiten. Ook kiezen ze zelf hoe  tussenschoolse opvang eruit ziet en welke schoolregels en straffen er gelden. Er is altijd een klachtenregeling. Ouders vinden algemene informatie in de schoolgids en het schoolplan.

 

Groepsindeling

Groepsgrootte

Scholen bepalen zelf de grootte van de klassen. Zij nemen dit op in het schoolplan. Per leerling moet de school wel een minimum aantal vierkante meters hebben.

Lees meer »
GroepsindelingVloeroppervlakte

Samenstelling en indeling

Scholen stellen zelf regels op voor de samenstelling en de indeling van de groepen. Zij kijken hierbij naar meerdere zaken. Ouders zijn hierbij, vanuit de medezeggenschapsraad, betrokken.

Lees meer »
GroepsindelingGroepssamenstellingVriendjes en vriendinnetjes

Combinatieklas

Een combinatieklas bestaat uit leerlingen uit verschillende groepen. Is dat juist goed voor een kind of niet? Kan school daar zelf voor kiezen of praten ouders daarover mee?

Lees meer »
GroepsindelingSamenvoegenCombinatiegroep

Schooltijden

Onderwijstijd en schooltijd

Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs van goede kwaliteit. Dat heet officieel onderwijstijd. De overheid heeft bepaald wat de norm is voor het aantal uren op de basisschool en op de middelbare school.

Lees meer »
Urennorm

Vakantie en vrije dagen

De meeste vakanties worden door de overheid vastgesteld. Scholen hebben daarnaast de vrijheid om zelf vakantie en roostervrije dagen in te delen. Deze staan in de schoolgids. De medezeggenschapsraad  heeft adviesrecht bij het vaststellen van het vakantierooster van de school.

Lees meer »
studiedagenroostervrij

Schooltijden basisschool

Elke basisschool bepaalt zelf zijn schooltijden. De meeste scholen hanteren de traditionele schooltijden. Er zijn steeds meer scholen die overgaan op andere schooltijden: het continurooster, het 5-gelijke-dagenmodel of het Hoorns model. Bij een wijziging van de schooltijden mogen alle ouders op school hun mening geven.

Lees meer »
Continurooster5 gelijke dagenmodelLesrooster

Continurooster

Bij een continurooster is de middagpauze verkort en gaan de kinderen niet naar huis om te eten, maar lunchen gezamenlijk op school. De schooldag wordt op deze manier korter en de kinderen hebben een langere vrije middag.

Lees meer »
MedezeggenschapsraadOuderraadpleging

Lesuitval

In de schoolgids en het schoolplan moet staan wat de school doet om lesuitval tegen te gaan.

Lees meer »
OnderwijstijdSchoolgidsSchoolplanMedezeggenschapsraad

Tropenrooster en ijsvrij

Bij tropische warmte of aanhoudende vorst mogen scholen het lesrooster aanpassen. Als ouders geen opvang kunnen regelen, regelt de school opvang van de kinderen.

Lees meer »
SneeuwvrijHittegolfExtreem weerLestijden

Activiteiten

Schoolreis, excursie of kamp

Is je kind verplicht om mee te gaan op schoolreisje? Nee, want een schoolreis is een extra activiteit die een school organiseert. Het kind moet die dag wel op school zijn en een aangepast programma krijgen.

Lees meer »
OuderbijdrageVerplichtBegeleiding

Kerstviering

Veel scholen vieren kerst op school. Soms tijdens schooluren en soms in de avonduren. Het hangt van het schoolbeleid af of uw kind verplicht is erheen te gaan.

Lees meer »
VerplichtKerstavondVrijstelling

Schoolregels en straffen

Schorsen

Een school mag uw kind schorsen. Het kind heeft dan tijdelijk geen toegang tot de school. De school moet zich bij een schorsing aan een aantal regels houden. Is een ouder het niet eens met de schorsing? Dan kan deze bezwaar maken of een klacht indienen.

Lees meer »
Regels

Verwijdering

Scholen kunnen een leerling in een aantal gevallen verwijderen van school. De procedure voor verwijdering van leerlingen is wettelijk vastgelegd. De beslissing om een leerling te verwijderen is een besluit van de school. Het is mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit. Het verwijderingsbesluit moet zorgvuldig tot stand zijn gekomen.

Lees meer »
Regels

Tussenschoolse en buitenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang of overblijven

De lunchpauze op de basisschool wordt op verschillende manieren ingevuld. Sommige scholen hebben een tussenschoolse opvang, ook wel overblijven of tso genoemd. Kinderen kunnen dan naar huis om te eten, maar mogen tegen betaling ook op school blijven. Andere scholen hebben een continurooster. Kinderen blijven dan verplicht op school tijdens de lunchpauze.

Lees meer »
TSOToezichtLunchpauze

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor schooltijd, na schooltijd, op studiedagen, op vrije dagen of tijdens schoolvakanties. De basisschool regelt de aansluiting met de buitenschoolse opvang. Ouders betalen de kosten zelf en kunnen hiervoor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst krijgen.

Lees meer »
BSOWet primair onderwijs

Klachten

Waar u terecht kunt met een klacht

Een klacht bespreekt u meestal eerst met de school. Als dat niet tot een oplossing leidt kunt u een klacht indienen, of neemt u contact op met een organisatie die u verder kan helpen. Voor uw klacht over een ernstige situatie of de ondersteuning van een leerling met een zorgvraag is speciale begeleiding mogelijk.

Lees meer »
StappenplanMogelijkhedenOndersteuning bij klacht

In gesprek met school

Om een probleem of klacht op te lossen zijn het eerste aanspreekpunt de medewerkers van de school. Praat eerst met de leerkracht, intern begeleider of de mentor om tot een oplossing te komen. Als dat niet helpt is de vertrouwenspersoon of de directeur de volgende stap. De laatste interne stap is een brief aan het schoolbestuur. 

Lees meer »
KlachtIntern besprekenSamen oplossenVertrouwenspersoonSchoolbestuur

Tips voor het gesprek met school

Om samen tot een oplossing te komen is het belangrijk dat zowel de ouder als de school het gesprek op een prettige manier voert. Hierbij hoort het samen maken van een afspraak, de voorbereiding, het voeren van het gesprek en de verslaglegging daarvan. Wij geven tips.

Lees meer »
KlachtGespreksvaardigheidVoorbereidingVerslagleggingAfspraken

Bemiddeling tussen ouders en school

Soms ontstaat er een situatie waarin ouders en school ergens samen niet uitkomen. Dan kan bemiddeling uitkomst bieden. Een onafhankelijk iemand helpt en begeleidt ouders en school in gesprekken om samen tot een oplossing te komen. Ouders hebben verschillende mogelijkheden om mediation in te zetten.

Lees meer »
bemiddelingondersteuning

De klachtenregeling op school

Ouders kunnen een formele klacht indienen op school. Elke school beschrijft in de klachtenregeling hoe het indienen van een formele klacht in zijn werk gaat. Informatie over de klachtenregeling staat in de schoolgids.

Lees meer »
SchoolbestuurKlachtencommissieKlachtafhandeling

De onafhankelijke klachtencommissie

Ouders kunnen altijd terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie. Bij de behandeling van een klacht gelden een aantal wettelijke regels. De meeste klachtencommissies hanteren ongeveer dezelfde procedure. Het proces van behandeling van een klacht tot aan de maatregelen van de school duurt ongeveer drie maanden.

Lees meer »
GeschillencommissieKlachtLandelijke klachtencommissie

De Onderwijsinspectie en klachten

De Onderwijsinspectie behandelt geen klachten. Het is wel mogelijk om een melding te maken van de situatie op school. De Onderwijsinspectie neemt deze melding op in het dossier van de school. Bij situaties waarin geweld, seksuele intimidatie, misbruik, discriminatie of radicalisering aan de orde is, de vertrouwensinspecteur beschikbaar.

Lees meer »
MeldingSignaalVertrouwensinspecteurKlachtToezicht

Algemene informatie over de school

Schoolgids

Elke school heeft een schoolgids. Hierin staat voor ouders veel praktische en belangrijke informatie over het schooljaar. Aan het begin van elk schooljaar krijgen ouders van de school de nieuwe schoolgids. Vaak staat de schoolgids en aanvullende informatie ook op de website van de school.

Lees meer »
JaarplanningKalenderSchoolbeleidInformatie

Schoolplan

Elke school heeft een schoolplan. Daarin staat hoe de kwaliteit van het onderwijs op de school zich gaat ontwikkelen. Elke vier jaar stelt de school samen met de medezeggenschap een nieuw schoolplan vast.

Lees meer »
SchoolbeleidPersoneelsbeleidOnderwijskundig beleidOnderwijskwaliteit