Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Privacyverklaring

Privacyverklaring Ouders & Onderwijs

Stichting Ouders & Onderwijs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Als Ouders & Onderwijs zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Ouders & Onderwijs houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Ouders & Onderwijs in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Enkel persoonsgegevens verwerkt indien daarvoor een grondslag bestaat;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Uw gegevens in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Ouders & Onderwijs of indien dit wettelijk verplicht is;
  • Uw gegevens niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of dan wettelijk is voorgeschreven. Voor de ontvangen emails geldt een bewaartermijn van 1 jaar.

Persoonsgegevens

Het privacybeleid is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Ouders & Onderwijs, inschrijvingen voor onze Nieuwsbrief, inschrijving voor het Netwerk medezeggenschap, het Ouderpanel en de bij contacten via telefoon en e-mail en de daarbij verstrekte persoonlijke informatie. Van ouders die met ons bellen slaan wij geen persoonsgegevens op.

Onderwijsconsulenten

Ouders & Onderwijs en Onderwijsconsulenten wisselen in specifieke gevallen persoonsgegevens uit (bijvoorbeeld terugbelverzoeken). Dit vindt alleen plaats waar nodig, binnen de kaders van de privacywetgeving en met uitdrukkelijke toestemming van de beller.

Gegevens bezoekers www.oudersonderwijs.nl

Op alle websites van Ouders & Onderwijs worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Bezoekers worden niet geïdentificeerd. Het gaat om gegevens zoals de meest bezochte pagina's. Het doel hiervan is de inrichting van de website te optimaliseren. Deze gegevens kunnen tevens gebruikt worden om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Op deze manier kan Ouders & Onderwijs haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. Ouders & Onderwijs kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over deze privacyverklaring of omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Ouders & Onderwijs opnemen doormiddel van een e-mail aan: vraag@oudersonderwijs.nl

Toezicht

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op de naleving van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AvG) en is bevoegd aanwijzingen te geven. Ouders & Onderwijs heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die er namens bestuur en directie zal toezien op dat alle processen en richtlijnen conform het privacybeleid worden uitgevoerd. U kunt de Functionaris Gegevensbescherming benaderen via: fg@oudersonderwijs.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ouders & Onderwijs behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen. Op deze privacyverklaring rust auteursrecht. Niets uit deze verklaring mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid op welke wijze en voor welk doel dan ook. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Ouders & Onderwijs via vraag@oudersonderwijs.nl.

27-8-2018